Kết cấu

NỀN MÓNG VÀ KỸ THUẬT NỀN MÓNG

Ngày 22/06/2020

NỀN MÓNG & KỸ THUẬT NỀN MÓNG Nền móng của tòa nhà chuyển trọng lượng của tòa nhà xuống đất. Mặc dù “nền móng” là một từ chung, thông thường, mọi tòa nhà đều có một số nền tảng riêng lẻ. Hầu hết các tòa nhà có một số loại cấu trúc móng ngay bên dưới mỗi cột chính, để chuyển tải trọng cột trực tiếp xuống mặt đất. Có nhiều loại nền tảng khác nhau, xem trang của chúng tôi về các loại nền tảng để biết thêm thông...

Xem chi tiết