Báo Giá Thi Công

Phần hướng dẫn khách:

1. Nhập chiều rộng và chiều dài theo đơn vị mét, web sẽ tự tính diện tích
2. Đối với lô đất không phải hình chữ nhật, chỉ cần nhập bề rộng mặt tiền và diện tích
3. Những hạng mục không xây dựng, nhập giá trị 0