GIÁM SÁT THI CÔNG 2

GIÁM SÁT THI CÔNG 

Thay mặt Chủ đầu tư, giám sát quá trình thi công xây dựng

  • Kiểm tra hồ sơ thiết kế, tư vấn điều chỉnh phù hợp với thực tế;
  • Kiểm tra nguyên vật liệu; an toàn lao động, biện pháp kỹ thuật thi công;
  • Giám sát quá trình thi công; nghiệm thu hạng mục nhà thầu;
  • Nghiệm thu bàn giao công trình; Xác nhận khối lượng thi công;

Báo cáo hàng ngày, hàng tuần cho chủ đầu tư,