QUẢN LÝ DỰ ÁN 2

QUẢN LÝ DỰ ÁN 

Thay mặt Chủ đầu tư, quản lý toàn bộ quá trình thực hiện dự án:

  • Lên kế hoạch, khảo sát, lập dự toán, tiến độ;
  • Xin phép xây dựng, hoàn công, cập nhật chủ quyền nhà;
  • Quản lý Nhà thầu thiết kế, Nhà thầu thi công;
  • Tổ chức, nghiệm thu, quá trình thi công xây dựng công trình;
  • Tư vấn bảo trì, vận hành sử dụng công trình.