QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Thế mạnh của NPT là có kinh nghiệm tham gia nhiều dự án lớn nhỏ, với các vai trò khác nhau như tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công, giám sát thi công… nên có thể quản lý và phối hợp tốt với các thành phần khác cùng thực hiện dự án. Công ty NPT sẽ lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án, nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.

    • Lập dự án đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, lên kế hoạch, khảo sát, lập dự toán, tiến độ
    • Tư vấn Pháp lý, thẩm định dự án, xin phép xây dựng, hoàn công công trình
    • Quản lý Nhà thầu, lập hồ sơ thầu, thương thảo hợp đồng, điều hành, thanh quyết toán hợp đồng với các nhà thầu thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công
    • Tổ chức, điều hành, giám sát, nghiệm thu quá trình thi công xây dựng công trình
    • Tư vấn vận hành, bảo trì công trình